Blog

Private Banking, Wealth Management, Asset Management, a może Family Office?

Każdy prawdopodobnie zna powiedzenie „klęska urodzaju”, mogłoby się wydawać, że im więcej możliwości, ofert, produktów, czy usług to powód do zadowolenia, a nie do zmartwień. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Ta sytuacja ma zastosowanie również w świecie finansów. O tyle o ile dla przeciętnego "Kowalskiego" oferta jest dość monotonna i bliźniacza pomiędzy instytucjami finansowymi i prawdopodobnie kryterium wyboru miejsca, poprzez które swoje skromne oszczędności będzie lokował, pozostanie przywiązanie do banku, w którym obsługuje się przez lata, to dla klientów „zamożnych” sytuacja wygląda zgoła odmiennie.

Szerokość oferty to jeden aspekt, natomiast forma jej podania to zupełnie inna sprawa, a to właśnie sposób „opiekowania się” aktywami klientów budzi najwięcej niepewności i zapytań. Dziś na rynku możemy spotkać się z wieloma instytucjami kierującymi swoje usługi dla osób z ponadprzeciętnym kapitałem. Poza nazwami własnymi takimi jak kancelarie finansowe, butiki inwestycyjne, agencje finansowe i całą masą innych dziwnych nazw własnych nic nie mówiących dla docelowego klienta, najważniejsze to zakres i rodzaj świadczonych usług. Wiodące instytucje finansowe dość jasno sprecyzowały obszar działania vs. nomenklatura teoretyczna na rynkach finansowych i dziś tak naprawdę zakres usług finansowych dla klientów „VIP” należy dzielić zgodnie z poniższym:

- Private Banking

- Asset Management

- Wealth Management

- Family Office.

Niestety nawet osoby z branży finansowej, które nie są biegłe w zakresie usług dla klienta premium mogą mieć problem ze zdefiniowaniem tych pojęć oraz wskazaniem różnić występujących pomiędzy poszczególnymi definicjami, a co za tym idzie z faktycznym i namacalnym zakresem obsługi docelowego klienta.

 

Private Banking

Książkową definicją Private Bankingu jest ogół usług świadczonych dla najbardziej zamożnych klientów indywidualnych. Zakres usług obejmuje przede wszystkim długoterminowe zarządzanie aktywami finansowymi (w celu ochrony oraz pomnażania) oraz obsługę ich bieżących potrzeb finansowych. Z usług bankowości prywatnej mogą korzystać osoby, które spełniają określone kryteria (np. posiadają określone wpływy na rachunek bankowy, albo przechowują w danym banku nadwyżki finansowe o pewnej wielkości). Kryteria te w bankowości prywatnej różnią się zarówno pomiędzy poszczególnymi krajami, a także między samymi instytucjami. Obsługa klienta w ramach bankowości prywatnej jest zindywidualizowana. Do najbardziej popularnych usług bankowości prywatnej można zaliczyć m.in.: indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta stawek depozytów, negocjowane warunki produktów kredytowych, szerszy zakres rozwiązań inwestycyjnych niż dla klienta detalicznego, czy prestiżowe karty kredytowe. Historia usług Private Bankingu w Polsce jest dość krótka. Podwyższony standard obsługi pojawił się nie wcześniej niż w latach 90. XX wieku. Prekursorem był Bank Handlowy w Warszawie w 1993 r. udostępnił jako pierwszy tego typu usługę dla klientów indywidualnych. W drugiej połowie lat 90. świadczeniem usług bankowości prywatnej zainteresowała się większość banków detalicznych w kraju.

Bardzo ciekawe okazały się wyniki badań przeprowadzonych w 2010 roku, według których klient usług bankowości prywatnej w Polsce różni się od klienta na Zachodzie głównie tym, iż u polskiego klienta brak jeszcze bogactwa dziedziczonego, a majątki znajdują się cały czas w rękach osób, które tę zamożność tworzyły. Najbardziej przykrą różnicą jest jednak fakt iż brak jeszcze znajomości pełnych standardów tego, jak taki klient powinien być obsługiwany, co można zaobserwować w niewielkich, a czasami praktycznie żadnych różnicach w ofertach banków detalicznych mających taki sam zakres produktowy zarówno dla klienta detalicznego jaki i z segmentu Private, co niestety nadal się zdarza.

Klient zamożny oczekuje kompleksowej oferty, ale to co chyba najważniejsze to oferty dopasowanej do jego sytuacji, a nie „ulotkowego” podejścia. Niestety w bankowości na poziomie najwyższego segmentu obsługi w Polsce klient nadal jest „konsumentem”, a doradca „sprzedawcą”, a nie partnerem w relacji z klientem.

W Polsce z usług bankowości prywatnej mogą korzystać osoby dysponujące co najmniej 0,5-1,0 mln zł aktywów finansowych, które mogą powierzyć w zarządzanie lub wpływami na rachunek oscylującymi w granicach 10 000zł/msc.

 

Asset Management

Asset management to usługa skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów indywidualnych, która polega na zarządzaniu kapitałem pieniężnym lub instrumentami finansowymi. W ramach usługi dom maklerski, TFI lub inna instytucja finansowa posiadająca uprawnienia do takich usług, zarządza majątkiem klienta zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną oraz jego skłonnością do ryzyka. W praktyce klient Asset Management udziela podmiotowi pełnomocnictwa do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na jego rachunek. Firma Asset Management, na podstawie umowy o zarządzanie portfelem, dokonuje alokacji aktywów na rynku finansowym w imieniu klienta według uzgodnionej wcześniej strategii inwestycyjnej. W ramach usługi instytucja finansowa inwestuje środki klienta w instrumenty rynku kapitałowego lub inne instrumenty finansowe. Celem zarządzania aktywami jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z kapitału przy uwzględnieniu oczekiwanego przez klienta poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz innych preferencji. Jest to wysoce wyspecjalizowana usługa, dla bardzo „świadomego” klienta w zakresie inwestowania nadwyżek kapitałowych. Przewagą i wygodą nad innymi formami zarządzania aktywami jest to, iż fizycznie decyzję odnośnie alokacji środków klienta podejmuje doradca inwestycyjny/makler papierów wartościowych (czyli licencjonowana osoba przez Komisję Nadzoru Finansowego) w ramach ram ustalonych z klientem i ustalonej strategii. Przy Asset Managemencie udział klienta jest znikomy i ogranicza się do zawarcia umowy, określenia zakresu działań, poziomu ryzyka oraz zdefiniowaniu oczekiwań. Podczas trwania samej usługi klient ma możliwość kontrolowania i bieżącego obserwowania swojego pracującego portfela inwestycyjnego z możliwością sugestii dla doradcy, natomiast fizycznie nie podejmuje żadnych działań w zakresie transferu kapitału pomiędzy pozycjami inwestycyjnymi. Sama usługa zazwyczaj opiera się o produkty maklerskie z szerokiego rynku kapitałowego takie jak np. akcje, fundusze inwestycyjne, ETF-y, kontrakty terminowe, czy opcje. Kluczowe do podjęcia decyzji o korzystanie z usług Asset Management jest sztywne określenie akceptowalnego ryzyka oraz kapitału jakim może „obracać” podmiot. W przypadku progów wejścia jeśli chodzi o kapitał wymagany dla tej usługi zazwyczaj jest to w Polsce wartość oscylująca w granicach minimum 1 mln zł  w gotówce.

 

Wealth Management

Wealth Management  to usługa zarządzania całym majątkiem, polegająca na planowaniu finansowym i co bardzo ważne również niefinansowym spraw osób fizycznych, a także inwestorów instytucjonalnych. Wealth Management wiąże koordynowanie zespołu ekspertów w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów zamożnych. Usługa adresowana jest do osób powierzających w zarządzanie lub administrowanie wyspecjalizowanej w Wealth Management instytucji majątku o równowartości co najmniej około 1 mln USD (w Polsce progiem wejścia jest kwota oscylująca podobnie jak w Private Bankingu 1-3mln zł). Bariera kwotowa jest umowna i zależna od dostawcy usług i kraju działania, jednak najczęściej jest zdecydowanie wyższa (w krajach wysoce rozwiniętych usługa ta dedykowana jest do klientów z grupy HNWI posiadających kapitał do oddania pod zarządzanie w wysokości 5-10 mln USD).

Wealth Management jest świadczony przez różne rodzaje podmiotów: kancelarie prawne, firmy typu Asset Management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, niezależne firmy typu Family Office, a także banki.

W Polsce pojęcie Wealth Management często definiuje się jako usługi inwestycyjne oferowane dla klientów indywidualnych, jeżeli ich aktywa poddane pod zarządzania spełniają określony wolumen, bez dodatkowych kryteriów, co niestety wypacza samo pojęcie usługi w stosunku do tego jak prawidłowo wygląda Wealth Management na świecie i o ile szerszy zakres usług tam wstępuje.

Kompleksowy Wealth Management obejmuje następujący zakres zintegrowanych i kompleksowych usług, świadczonych w ramach jednej instytucji/grupy:

- bankowość prywatna (private banking),

- zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwo inwestycyjne w podobnym zakresie,

- inżynieria finansowa i planowanie majątkowe, w tym zwłaszcza podatkowe i spadkowe,

- inwestowanie na rynku niepublicznym, poprzez fundusze private equity, venture capital i tzw. fundusze alternatywne, w tym hedgingowe,

- planowanie ubezpieczeniowe,

- doradztwo niefinansowe, z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuki i inne tzw. inwestycje emocjonalne.

 

Family Office

Termin Family Office może odnosić się do grupy inwestycyjnej kontrolowanej przez rodzinę(1), a także do wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się zarządzaniem finansami zamożnych rodzin(2). To rozróżnienie jest ważne, ponieważ pomimo podobnych nazw świadczą one zupełnie różne usługi.

Family Office(1) to prywatna firma zarządzająca inwestycjami i funduszami powierniczymi dla jednej rodziny. Kapitał finansowy firmy jest majątkiem rodzinnym, często gromadzonym przez wiele pokoleń rodzinnych. Tradycyjne Family Office zapewniają również usługi osobiste, takie jak zarządzanie personelem domowym i organizowanie podróży. Inne usługi zazwyczaj obsługiwane obejmują zarządzanie nieruchomościami, codzienną działalnością księgową i płacową oraz zarządzanie sprawami prawnymi. Family Office często świadczą usługi zarządzania rodziną, które obejmują edukację finansową i inwestycyjną, koordynację filantropii i planowanie sukcesji. Prywatne Family Office może kosztować ponad milion dolarów rocznie, więc wartość majątku rodziny zwykle przekracza 100 milionów USD w aktywa inwestycyjne.

Niektóre Family Office(2) przyjęły członków spoza rodziny - zazwyczaj zaczynając od struktury inwestycyjnej klubu. Te hybrydowe Family Office(2) mieszczą się między klasycznym pojedynczym Family Office a instytucją finansową dla wielu rodzin. Ostatnio termin ten odnosi się przede wszystkim do usług finansowych dla względnie zamożnych rodzin.
Według The New York Times, rodzina Rockefeller jako pierwsza wprowadziła Family Office pod koniec XIX wieku. Takie instytucje zaczęły zyskiwać na popularności w latach osiemdziesiątych, a od 2005 r., gdy szeregi „superbogatych” osiągnęły rekordowe rozmiary proporcjonalnie powiększał się rynek Family Office(2). Tradycyjne biuro jednorodzinne(1) to firma prowadzona przez i dla jednej rodziny. Jego jedyną funkcją jest scentralizowanie zarządzania znaczną fortuną rodzinną. Zazwyczaj organizacje te zatrudniają pracowników do zarządzania inwestycjami, podatkami, działalnością filantropijną, funduszami powierniczymi i kwestiami prawnymi. Celem biura rodzinnego jest efektywne przekazywanie ustalonego bogactwa przez pokolenia. Biuro rodzinne inwestuje pieniądze rodziny, zarządza całym majątkiem rodziny i wypłaca płatności członkom rodziny zgodnie z wymaganiami.

Samo biuro jest lub działa tak samo jak korporacja (często spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub LLC), z prezesem, dyrektorem finansowym, dyrektorem ds. informatycznych itp. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za swój kontrakt z rodziną, zazwyczaj na podstawie zysków lub zysków kapitałowych generowanych przez biuro. Często biura rodzinne są zbudowane wokół podstawowych zasobów, które są profesjonalnie zarządzane. W miarę tworzenia zysków aktywa są wdrażane w inwestycje. Ponadto bardziej agresywne i dobrze skapitalizowane biuro może być zaangażowane w możliwości private equity i venture capital, a także sponsorować fundusze hedgingowe i posiadać duże ilości nieruchomości komercyjnych.
Zdefiniowanie propozycji usługi nie jest proste i powszechnym zwrotem używanym przez osoby z branży jest: „Kiedy widziałeś jedno biuro rodzinne, widziałeś jedno biuro rodzinne”. Niektóre firmy starają się wyróżnić wyjątkowymi ofertami, takimi jak profilowanie osobowości członków rodziny, aby wspierać lepsze dostosowanie i komunikację dla wielopokoleniowego zarządzania majątkiem.

 

Family Office na polskim rynku to zupełnie inna bajka. Różnice są przede wszystkim widoczne w zakresie działalności oraz kapitale, przy jakim klient może z takich usług korzystać. Minimalne progi rozpoczęcia współpracy podmioty na naszym rynku deklarują kwoty od min. 1mln zł do min. 5mln zł. Nie mniej jednak jest to trochę sztuczny podział, gdyż osób z segmentu HNWI w Polsce jest znacznie mniej niż na Zachodzie przez co instytucje chcące/próbujące tworzyć Family Office w naszym kraju, aby przetrwać muszą sięgać ze swoją usługą do „biedniejszych” zamożnych klientów. Nie mniej jednak fundamentalne podejście jakie powinno kierować instytucje, które chcą mieć przypisaną ofertę z sektora Family Office powinno być indywidualne opiekowanie się środkami najzamożniejszych klientów, a nie ograniczanie się do uproduktowiania pod kątem inwestycyjnym swoich klientów. Może to kwestia jeszcze niedopasowania i nie zrozumienia samej usługi dla polskiego klienta.

 

Zatem nasuwać może się pytanie co jest lepsze?

Private Banking, Asset Management, Wealth Management czy właśnie Family Office. Odpowiedź jest bardzo prosta, każda usługa jest dla kogoś innego i to co warto podkreślić i zaznaczyć to NIE RODZAJ USŁUGI przyniesie właściwe, czy oczekiwane rezultaty, a ODPOWIEDNI PODMIOT, który daną usługę będzie wykonywał. Wiarygodność, kompetencje, doświadczenie, portfolio i historia wyników, to to co powinno determinować wybór odpowiedniej instytucji, czy człowieka odpowiedzialnego za środki klienta. Sam model współpracy to poniekąd rzecz wtórna, gdyż znając różnicę można dostosować do swoich potrzeb model zarządzania aktywami. Najważniejsze podczas wyboru miejsca lub osoby do współpracy to zweryfikowanie wiarygodności i kompetencji drugiej strony. Nie jest to proste nie mniej jednak dużo bardziej wartościowe przy ocenie potencjalnego doradcy będzie zweryfikowanie jego CV/Portfolio, merytoryczna rozmowa badająca podejście i sposób współpracy niż „ślepe” ufanie komuś kto ma elegancki garnitur i drogi zegarek

 

Paweł Reczulski

Wealth Advisor

 

02 lutego 2019
Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Województwo:
Obszar zainteresowania:
Inwestycje
Nieruchomości
Finansowanie
Dobra luksusowe
Doradztwo biznesowe
Sukcesja
Inne
Wiadomość:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Chcesz porozmawiać o możliwościach współpracy?

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt bezpośredni drogą mailową i/lub telefoniczną w celu komunikacji pomiędzy pozostawiającym dane kontaktowe, a WealthAdvisor.pl

O mnie

Ekonomista, analityk giełdowy, trader, inwestor,  doświadczony Wealth Advisor.

Jestem tutaj

Kontakt

Na terenie całego kraju.

             tel. +48 667-641-947

             kontakt@wealthadvisor.pl

 

 

Strona główna | O mnie | Blog | Zakres działań | Kontakt 

© WebWave 2017

 

Strona internetowa www.WealthAdvisor.pl to portfolio (cv) prezentujące osiągnięcia, doświadczenia i kompetencje Wealth Advisora. Nie ma znamion oferowania produktów finansowych, ani nie służy przekazywaniu danych osobowych podmiotom trzecim.

Celem strony internetowej www.WealthAdvisor.pl jest zaprezentowanie możliwych usług i zakresu działań dedykowanych dla klientów z segmentu Private oraz HNWI.